ચલતી હે ક્યા નૌ સે બારાહ

ના ના, હુ કોઈ છોકરીને મૂવી જોવા આવનુ નથી પુછી રહયો . થોડાક વર્ષો પેહલા Single Screen theater (સોરી આનુ ગુજરાતી નથી આવડતુ) માં મૂવી જોવુ કેટલુ સરળ હતુ.દિવસ માં ફક્ત ચાર શૉ .બાલ્કની કે સ્ટોલ ની ટીકીટ માંગો અને ૨૦ સેકેંડ માં ટીકીટ તમારા હાથમાં .પણ આજે Multiplex (સોરી આનુ પણ ગુજરાતી નથી આવડતુ) માં મૂવી જોવુ ઍટલુ સરળ નથી રહ્યુ. … Continue reading ચલતી હે ક્યા નૌ સે બારાહ

Top 5 Cars which I want to see in India

Now a days I can see the flood of cars on Indian road. I can see all cars almost from all car making giant. Let them be promising German Manufacturer Volkswagen,Audi or Classy Mercedes , or gorgeous Porsche. But still few beauty is missing. I would like to see below listed five cars in India. 5) FORD SVT RAPTOR : Though not … Continue reading Top 5 Cars which I want to see in India

પપ્પા ( મારા સુપરહીરો )

તે હવા મા ઉડી નથી શકતા, તેમના હાથમાંથી જાળુ નથી નીકળતુ , તે ઍક ઈમારત પરથી બીજી ઈમારત પર કુદી નથી શકતા,તે બંદુક ની ગોળી થી પણ ઝડપથી દોડી નથી શકતા.તો પણ ...... તે મારા સુપરહીરો છે . જી હા ... મારા પપ્પા મારા સુપરહીરો છે. બાળપણથી લઈને અત્યાર સુધી મે ઍમને અમારા સુખ માટે … Continue reading પપ્પા ( મારા સુપરહીરો )

Android and iPhone. Who has the brighter future ?

Hello friends, Discussing about the google's Android and Apple's iPhone smart-phones is always a great topic of debate now a days.I BET YOU HAVE DEBATED TOO (If you are a developer of either).Though Nokia (Oops... Yes they still exists 😀 ),Blackberry,Microsoft (Oh yes yes that software giant 😀 ) also have their own range of … Continue reading Android and iPhone. Who has the brighter future ?

Hello World Example Using NDK in Android

Introduction :  Android SDK ! (Wow its great. Google is serving the best as per its habit 🙂 ). But how about some native code development.Yes google Android SDK also provides facility to let their developer develop code in native language. (Most of the cases C/C++).Android NDK (Native Development Kit) simplifies the task. Well I … Continue reading Hello World Example Using NDK in Android

કોઈ પણ રીતે …

લોકો ગેરવ્યાજબી હોય છે,તર્ક હીન હોય છે ,સ્વાર્થી હોય છે , ચાહો તેમને , કોઈ પણ રીતે . જો તમે દયાળુ હશો તો લોકો સ્વાર્થ સાધવાનો દોસ મૂકશે , દયાળુ બનો , કોઈ પણ રીતે . જો તમે સફળ હશો તો કેટલાક ખોટા મિત્રો અને સાચા દુશ્મનો જીતશો, સફળ બનો , કોઈ પણ રીતે . … Continue reading કોઈ પણ રીતે …